koledar_300

Koledar prosto- voljskih aktivnosti EPM 2013

organizcija_300

Prijava organizacij in njihovih potreb

prostovoljec_300

Prijava prosto- voljca v bazo

Napaka
 • XML Parsing Error at 1:4097. Error 9: Invalid character
natisni
PDF
Apr
03

Avtor // T.K.

IMG 0403IMG 0412IMG 0415IMG 0416

Foto: Kristijan Per?i?

Partnerji projekta uspeno pripeljali projekt do konca

?ezmejni projekt City Volunteers je projekt, kjer je Mestna ob?ina Maribor v sodelovanju s tremi slovenskimi (Univerza v Mariboru, Zavod Antona Martina Slomka in Slovenska filantropija - Zdruenje za promocijo prostovoljstva) ter tremi hrvakimi partnerji (Mestna ob?ina Varadin, Avtonomni center ACT ter Zavod za za?ito in napredek ?lovekovega okolja Franjo Ko?ec) pristopila k spodbujanju, promociji in razvoju prostovoljstva. Partnerjem je uspelo seznaniti iro javnost, dravne in predvsem lokalne oblasti o vrednosti prostovoljstva. S skupnim sodelovanjem, izmenjavo dobrih praks in skupnimi nastopi so e za ?asa izvajanja projekta dokazovali, da lahko krepijo svoje kapacitete in dokazujejo trajnost rezultatov. Dodatno je sti?no to?ko med vsemi vzpostavil tudi interaktivni prostovoljski portal

Projekt je bil skupno vreden 614.696 EUR, od tega je bilo 522.491 EUR financiranih iz 2. Javnega razpisa v okviru operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaka 2007-2013 v okviru prednostne naloge socialna integracija. Projekt je bil usklajen s smernicami evropskega leta prostovoljstva 2011, sledil je tudi izhodi?em evropskega leta medgeneracijskega sodelovanja 2012 in evropskega leta aktivnega dravljanstva 2013.

Pomembneji doseki projekta City volunteers so:

 • opravljeni analizi stanja na podro?ju prostovoljstva v Sloveniji in na Hrvakem;
 • na tej podlagi izdelana skupna Strategija razvoja prostovoljstva za obdobje 5 let;
 • opravljena analizo na temo Kaj motivira, navduuje mlade, da postanejo prostovoljci;
 • vzpostavljeni dve informacijsko - prostovoljski pisarni s pripadajo?ima knjinicama (ena pisarna v Mariboru, druga v ?akovcu);
 • izvedeni ?ezmejni izmenjavi prostovoljcev;
 • organizirani vsebinsko razli?ni festivali prostovoljstva;
 • izvedenih ve? razli?nih usposabljanj za prostovoljce v Sloveniji in na Hrvakem (seminarji in okrogle mize);
 • razviti dve novi obliki prostovoljstva - prostovoljstvo upokojenih pedagokih delavcev in prostovoljstvo na velikih dogodkih (npr. EPK 2012);
 • vzpostavljen spletni portal www.city-volunteers.si;
 • organiziranih ve? multimedijskih konferenc in izvedenih ve? multimedijskih delavnic, vklju?no z zaklju?no multimedijsko konferenco o prostovoljstvu;
 • sprejeta Deklaracija o razvoju prostovoljstva na podro?ju Slovenije in Hrvake.

Mestna ob?ina Maribor skupaj s partnerji projekta ugotavlja, da Evropska skupnost podpira prostovoljstvo kot aktiven izraz dravljanskega delovanja, ki krepi evropske vrednote kot sta na primer medsebojna solidarnost in socialna povezanost.

S projektom je Mestna ob?ina Maribor s partnerji storila nekaj pozitivnega za promocijo poslanstva prostovoljstva in njegove pomembnosti za celotno drubo. S sprejetjem deklaracije o razvoju prostovoljstva so bila izpostavljena pomembneja splona spoznanja, s podpisom dogovora o izvajanju podpore razvoja prostovoljstva pa so se partnerji zavezali k nadaljnjemu sodelovanju in iskanju pozitivnih sinergijskih u?inkov, ki bi lahko prispevali k razvoju prostovoljstva v Sloveniji in na Hrvakem.

Partnerji projekta so prili do skupnih pomembnih zaklju?kov, da so prostovoljci nenadomestljiv ?loveki kapital in so nepogreljivi pri zagotavljanju drubene blaginje.

In na koncu e misel, ki strne filozofijo celotnega projekta City volunteers:

Prostovoljci niso pla?ani zato, ker so brez vrednosti, ampak zato ker so neprecenljivi. Sherry Anderson

natisni
PDF
Mar
26

Tek prostovoljcev

Avtor // Kristijan Per?i?

Tek prostovoljcev brez meja se je odvijal po stopnicah za Kalvarijo.

Vsem udeleencem iskreno ?estitamo za doseene rezultate in se zahvaljujemo za nastop hkrati pa vas vabimo na 2. tek za podporo prostovljstva, ki bo ?ez slabo leto.

portno-prostovoljski pozdrav -

Foto utrinke najdete tukaj!

Ekipa CITY VOLUNTEERS

natisni
PDF
Mar
25

Avtor // T.K.

press varazdin 22 3 13V mestu Varadin je potekala zaklju?na tiskovna konferenca in 6. sestanek projektnih partnerjev projekta City volunteers, ki je sofinanciran s strani predpristopne pomo?i OP IPA Slovenija - Hrvaka 2007-2013.

Na tiskovni konferenci smo predstavniki konzorcija predstavili projekt in glavne rezultate. Tiskovne konference se je udeleila tudi namestnica upana mesta Varadin, ga. Natalija Martin?evi?. Ve?

V prijetnem ambientu dvorca Herzer smo nadaljevali sestanek projektnih partnerjev, kjer je bilo govora o izvedenih aktivnostih, poro?anju, dotaknili pa smo se tudi potencialnega sodelovanja in idej v bodo?e.

natisni
PDF
Mar
18

Napoved 6. sestanka projektnih partnerjev

Avtor // T.K.

Uradne fotografije_projektna_pisarna_photo_by_Maja_Lesar_822. marca 2013 se bomo projektni partnerji sre?ali e esti?, in sicer bodo tokratni gostitelji projektni partnerji iz Varadina. Na sestanku bomo kot obi?ajno, pregledali dosedanje aktivnosti, realizacijo projekta in stanje poro?anja. Pozornost pa bomo namenili tudi novim idejam oz. pobudam za sodelovanje na novih projektih. V sklopu sestanka je predvidena tudi novinarska konferenca. Projekt City volunteers je delno financiran v okviru operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaka 2007-2013.

Photo: by Maja Lesar

natisni
PDF
Mar
11

Avtor // Drago Jovi?

2013 04 11 galerija prostovoljstva 02-002Na Zavodu Antona Martina Slomka je februarja v celoti zaivela Avenija prostovoljstva.

Avenijo prostovoljstva si vsak dan pogleda ve? ljudi, ki so gostje na Zavodu Antona Martina Slomka. Namen Avenije prostostoljstva je osve?anje ljudi o pomembnosti prostovoljstva. Statisti?ni podatki kaejo, da je Slovenija glede na evropsko povpre?je v zaostanku za ostalimi razvitejemi dravami. Skozi Avenijo prostovoljstva torej elijo snovalci in ustvarjalci opozoriti in pomagati pri irjenju prostovoljstva v lokalnem okolju in na irem nivoju.

natisni
PDF
Mar
01

Volonterski kutak: Volontiranje u Tanzaniji

Avtor // A.M.

tanU sklopu programa Volonterskog ureda Me?imurja u udruzi Autonomni centar - ACT na volonterskom kutku predstavila se je udruga Zdenac i volonterka Nevenka Metli?ar. 

Udruga Zdenac je neprofitna organizacija koja pomae najpotrebitijima- djeci bez roditelja i starijim osobama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Ekvadoru, Ruandi, Nigeriji, Ugandi i Tanzaniji kroz razne projekte. 

Predstavili su nam svoju misiju u Tanzaniji. Misionari udruge pomau djeci koja odrastaju u sirotitima tako to im omogu?uju kolovanje. U razredima  je prosje?no 120 ?aka, koje sjede po ?etvero u klupama za dvoje. Osim sa kolskim torbama, ?aci u kolu dolaze s kantama i motikama kako bi nakon nastave o?istili u?ionice i uredili kolsko dvorite. Nakon nastave odlaze na kanal ili bunar po vode i nose prosje?no 10 litara vode pjea?e?i i nekoliko kilometara do svojih ku?a. U svojim skromnim ku?ama imaju samo nekoliko zdjelica, neto odje?e koja visi na zidu i prostirku na kojoj spavajau, a zada?u, u?enje i kolske obveze izvravaju uglavnom sjede?i na zemljanom tlu ispred ku?e.

Na kutku je prikazan i film o misiji u Ujewi i mnotvo slika, prilikom kojih se je razvila diskusija izme?u prisutnih na kutku i volonterke Nevenke Metli?ar koja je provela u misiji u Tanzaniji 30 dana i koja nam je iz prve ruke ispri?ala lijepe i tune pri?e ?aka i pri?e iz svakodnevnog ivota u Tanzaniji.